Aviso Legal

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: De conformidade co deber de información contida no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación recóllense os seguintes datos: a empresa propietaria de www.axega.es é ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L, con CIF B 70.146.469  e enderezo a estes efectos en Rúa Agro da Vella 3,1ºB, 15895 Milladoiro – Ames (A Coruña), con correo electrónico de contacto: info@axega.es 

 

2. USUARIOS: Acceso e / ou uso deste portal de ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L atribúe a condición de USUARIO, que acepta, a partir dese acceso e / ou uso, as Condicións xerais de uso aquí reflectidas. As condicións anteriormente mencionadas aplicaranse con independencia das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, sexan obrigatorias.

 

3. USO DEL PORTAL: www.axega.es brinda acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, "os contidos") en Internet pertencentes a ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L ao que pode ter acceso o USUARIO. O USUARIO asume a responsabilidade de utilizar o portal. Esta responsabilidade esténdese ao rexistro que é necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

Neste rexistro, o USUARIO será o responsable de proporcionar información veraz e legal. Como resultado deste rexistro, o USUARIO pode contar cunha contraseña para a que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L ofrece a través do seu sitio web, comprometéndose a non usalos para actividades que poden ser ilegais, contraria ao orden público, a defensa nacional ou a saúde pública.

 

En caso, ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L o de modificar unilateralmente, en momento e previo aviso, a e do sitio web: modificar eliminar, así como as de acceso e / uso do sitio web.

 

DoASESORÍA XERAL GALEGA, S.L o a modificar en momento estas de uso, así como condición particular no sitio web www.axega.es

 

4. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

 

En das do (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e da informamos usuario que os datos que nos proporcione de forma voluntaria, por dos medios de de información, Actividades automatizadas de de datos de carácter de ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L, para poder prestar os, así como para mantelo informado sobre asuntos relacionados coa da empresa e os. Os campos marcados con "*" son, polo que a omisión campos impedirá que o USUARIO gocen dos e a información ofrecida na web. Os datos serán tratados confidencialmente.

 

ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L cumpre plenamente a lexislación vixente sobre protección de datos persoais e cos compromisos de confidencialidade inherentes á súa actividade.

 

ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade esixido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, para evitar, na medida do posible e sempre de acordo co estado da arte, o seu alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para realizar a xestión anteriormente mencionada, pode ser necesario transferir os datos aos procesadores de datos, ás empresas colaboradoras e ás administracións públicas (que poden verificar a exactitude dos datos).

 

No caso de que o USUARIO proporcione datos, referencia a distintas a el, o USUARIO debe, previamente inclusión, dos cláusula, de no (UE) Protección de Datos 2016/679, e

 

ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L como responsable da actividade de tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e portabilidade dos datos proporcionados, tal e como se establece no Regulamento xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, o USUARIO pode exercer os dereitos en calquera momento, escribindo unha carta ao domicilio social, achegando unha copia do DNI ou do Pasaporte.

 

ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L garante que tódalas comunicacións comerciais dirixidas aos seus clientes cumpran coa normativa vixente.

 

Polo tanto, de acordo coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e da Lei Xeral de Telecomunicacións 9/2014, informámoslle ao USUARIO que ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L pode enviarlle por vía electrónica información sobre produtos e servizos de interese aos que dá o seu consentimento

 

En calquera momento pode revogar esta autorización na dirección info@axega.es

 

5. USO DE COOKIES: Ao USUARIO advírteselle que este sitio web utiliza cookies. As cookies son pequenos ficheiros de texto que están instalados no navegador da computadora do USUARIO para rexistrar a súa actividade, enviando unha identificación anónima almacenada nel, para facilitar a navegación, por exemplo, permitindo o acceso a USUARIOS que previamente rexistraron e acceder ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente para eles sen ter que rexistrarse para cada visita. Tamén se poden usar para medir o público, os parámetros de tráfico e a navegación, o tempo de sesión e / ou monitorear o progreso e o número de entradas. ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L sempre intentará establecer mecanismos axeitados para obter o consentimento do USUARIO para a instalación de cookies que o requiran. Non obstante o anterior, debe terse en conta que de acordo coa lei, entenderase que (i) o USUARIO concedeu o seu consentimento se modifica a configuración do navegador desactivando as restricións que impiden a entrada de cookies e (ii) que o referido non será necesario o consentimento para a instalación das cookies que sexan estrictamente necesarias para a prestación dun servizo solicitado expresamente polo USUARIO (mediante rexistro previo).

 

Pode que cookies utilizadas sitio web non están relacionadas con ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L a que do sitio web de sitios web de (como un vídeo de YouTube).

 

Porque o anteriormente mencionado procede sitio web, ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L non controla a configuración cookies. Se cambiar as preferencias de configuración de cookies, debería consultar os sitios web para información.

 

6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L por si só ou como cesionario, é o propietario de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como os elementos contidos nel (por exemplo, imaxes, son, audio, video, software ou textos; logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño ...), a súa reprodución, distribución e comunicación pública están expresamente prohibidas, incluíndo o método de dispoñibilidade total ou parcial dos contidos deste sitio web, en calquera medio e para calquera medio técnico, sen a autorización de ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L

O USUARIO a respectar os de intelectual e industrial de ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L. O USUARIO debe de borrar, alterar, evadir manipular dispositivo de protección sistema de instalado na web.

 

7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perdas de calquera natureza que poidan causar, a modo de exemplo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do sitio web ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou nocivos no Contido, malia adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para impedilo.

 

Deficiencias do, redes de comunicación, problemas derivados de mal uso de non optimizadas de navegador, posibles erros de que se producir posibles danos que producirse no sistema informático do USUARIO , documentos almacenados, como consecuencia da de virus na computadora do USUARIO utilizada para a conexión e do sitio web, fallos telefónicos, interferencias, no do sistema electrónico motivado por causas distintas de ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L; do que ter non autorizados da clase,, características e circunstancias de acceso e uso que os USUARIOS fan do sitio web e da información e. Uso ilícito, e fraudulento, contrario a estas, á boa fe, usos aceptados a pública, do sitio web, dos, por parte dos USUARIOS

 

8. MODIFICACIÓNS: ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L resérvase o dereito de realizar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no sitio web, poder cambiar, eliminar ou engadir contido e servizos prestados a través dela, así como a forma en que estes se presentan ou sitúan no seu sitio web. portal.

 

9. ENLACES: No caso de que enlaces ou enlaces a www.axega.es a outros sitios de Internet, ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L Non exercerá ningún tipo de control sobre eses sitios e contido. En ningún caso, ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L asumirá a responsabilidade dos contidos de calquera enlace que pertenza a un sitio web de terceiros, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida nalgún destes hipervínculos ou outros sitios de Internet. Do mesmo xeito, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

10. DEREITO DE EXCLUSIÓN: ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L resérvase o dereito de bloquear o acceso dun USUARIO a calquera indicación de uso fraudulento dos servizos ofrecidos sen previo aviso, por conta propia ou por un terceiro, a aqueles usuarios que non cumpran estas Condicións Xerais de Uso.

 

11. XENERALIDADES: ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L perseguirá o incumprimento destas condicións, así como calquera uso indebido do seu portal mediante o exercicio de tódalas accións civís e penais que poidan corresponder en dereito

 

12. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L Pode modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, debidamente publicadas como aparecen aquí. A validez das citadas condicións estará baseada na súa exposición e será válida ata a súa modificación por outras debidamente publicadas.

 

13. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN: A relación entre ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L e o USUARIO rexerase pola normativa española actual e calquera disputa será sometida aos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.