As Novidades Fiscais que entran en 2018

  • Inicio
  • /
  • As Novidades Fiscais que entran en 2018
As Novidades Fiscais que entran en 2018

As Novidades Fiscais que entran en 2018

Neste novo ano que acaba de comezar encontrámonos con cambios fiscais que debemos ter en conta nos próximos meses, xa que entrarán en vigor durante todo o ano. En concreto, houbo 14 modificacións fiscais que o Goberno aprobou o venres pasado e que aplicaranse desde hoxe mesmo.


Modificacións no IRPF

 

1. O límite exento de becas públicas e das organizacións beneficiarias de mecenado aumenta ata os 6.000 euros anuais e ata os 18.000 euros relacionados co transporte e aloxamento ata o nivel de máster. Tamén haberá un aumento de ata 21.000 euros nas becas que teñas como obxetivo estudos no estranxeiro. En canto ás bolsas de doutoramento, aumentan ata 21.000 euros no caso de que se estudie en España e ata en 24.600 euros nos casos nos que se realizan no estranxeiro.

 

2. Os gastos de formación de persoal que non sexan remuneración en especie tamén incluirán tamén os financiados por outras entidades, sempre que comercialicen produtos para os cales sexa necesaria esa formación.

 

3. Os vales para dietas aumentan de 9 a 11 euros.

 

4. A aplicación do mínimo por descendentes estenderase tamén nos casos onde foron asignados por decisión xudicial a garda e custodia de ditos menores.

 

5. Poderase utilizar o modelo de declaración aprobado por facenda para corrixir os erros ao presentar a autoliquidacións que perxudiquen ao contribuínte.

 

6. No caso de trasmisións de dereitos de suscripción preferente, a entidade depositaria deberá reter o 19% das ganancias patrimoniais derivadas da trasmisión.

 

Imposto sobre sociedades

 

7. A declaración informativa "información país por país" cambia con respecto ás entidades que teñen que presentar a declaración.

 

8. A conversión dos activos por impostos diferidos en créditos esixibles frente a administración tributaria adáptase aos cambios realizados na Lei do imposto sobre sociedades que se realizaron dende 2016.

 

Imposto sobre herdanzas e doazóns

 

9. Ao adquirir un inmoble, a declaración debe incluír a referencia catastral da propiedade transmitida.

 

10. Os non residentes poderán acreditar o cumprimento das obrigas correspondentes ao imposto mediante a certificación emitida pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

 

Impostos indirectos

 

11. A partir de agora será posible que a AEAT autorice, nalgúns supostos, que a a información remitida no novo sistema de "suministro inmediato" de Información non veñan todas as indicacións ou toda a información referida nos libros fiscais. Os contribuíntes que decidan aplicar a SII tamén poderán manter o seu período de liquidación trimestral.

 

12. No que se refire ao Regulamento do imposto sobre transferencias e impostos especiais, introdúcese un procedemento de autoavaliación para os casos de adquisición dun gran número de bens mobles por parte dos profesionais.