Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L. 

1.- ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L., en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, informa que:

- A súa denominación social é ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L. 
- CIF/NIF  B70146469
- O seu teléfono de contacto é 981 535 961
- O seu domicilio ubícase na Rúa Agro da Vella 3, 1º B, 15895 - Milladoiro - Ames (A Coruña) 
- Está inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña 
- E dispón do seguinte enderezo de correo electrónico de contacto info@axega.es 
 
2.- Asimesmo, ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L. adoptou as medidas e niveis de seguridade exixidos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desarrolla, conforme ós datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.

3.- ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L.  implantou todas as medidas técnicas o seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información recabada a través da súa páxina Web www.axega.es  

4.- A información obtida por ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L. dos distintos usuarios que visitan e interactúan cas páxinas e seccións localizadas en www.axega.es, será rexistrada nun ficheiro automatizado, propiedade de ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L., inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

5.- A finalidade da recollida e tratyamento de datos será a de poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio Web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación comercial que se establezca entre ambas partes e o envío de comunicacións comerciais sempre relacionadas cos servizos ou productos de ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L.

6.- A cumprimentación dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización de outros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.axega.es, implican o consentimento expreso do usuario ó tratamiento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L. , cas finalidades expresadas no apartado 5,

7.- Calquera usuario que o queira, pode ejercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arreglo ó previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ó efecto, mediante o envío de unha solicitude escrita e firmada, incluindo o seu  nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio de aqueles dereitos que desexe, a ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L.Rúa Agro da Vella 3, 1º B, 15895 - Milladoiro - Ames (A Coruña). Este servizo non terá coste algún para o solicitante.

8.- Cando un usuario accede á páxina web de ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L. pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión..., que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estadística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nome, enderezo, teléfono, correo electrónico… que non poida ser recabado co mero feiro de navegar polas páxinas existentes nun sitio Web, non estará dispoñible  para a entidade ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L. se o propio usuario non o proporciona nun formulario desposto para tal fin.

9.- ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L. reservase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacióbs da información contida na súa web ou na configuración e presentación de ésta.

10.- ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L. non garante a inexistencia de erros no acceso ó sitio Web ou  no seu contido, nin que éste actualizado, ainda que empleará todas as medidas que estén o seu alcance para evitalos o subsanalos.

11.- ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L. non asume responsabilidade alguna derivada dos contidos mostrados na conexión a enlaces de terceiros ó que se fai referencia na web.

12.- A utilización non autorizada da información contida  nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual o Industrial de ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L., dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

13.- ASESORÍA XERAL GALEGA, S.L. non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presencia de virus no ordenador empregado para a conexión ós servizos e contidos de www.axega.es, de un mal funcionamiento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.